Villkor för att få stöd

Omställningsstöd

Med vårt omställningsstöd får den som blir uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning hjälp till nytt jobb, att starta eget företag eller påbörja studier. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela omställningsprocessen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er

För facket

Facket och även arbetsgivaren ska se till att alla anställda som omfattas och uppfyller villkoren ges möjlighet till omställningsstöd.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från Trygghetsfonden TSL och svarar på de kvalitetsenkäter som Trygghetsfonden TSL skickar ut per e-post.

För arbetsgivaren

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver företaget ha kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Alla på företaget som omfattas av avtalet kan ha rätt till stöd. Man behöver alltså inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller annan omställningsorganisation

"Jag är nöjd med den återkoppling jag fått från Trygghetsfonden TSL, de representanter jag talat med har varit pålästa och väl förberedda." Charlotta Pettersson, ombudsman för IF Metall

Charlotta Pettersson

Då ska ansökan ha kommit in

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna istället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Till ansökan

Vid konkurs

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Kompetensstöd

Kompetensstödet är ett nytt erbjudande riktat direkt till arbetstagare som innebär att de kan få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens.

Kompetensstödet syftar till att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Det ersätter inte en enskild arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling som behövs för att en arbetstagare ska klara av nuvarande eller nya arbetsuppgifter.

Läs om villkoren för kompetensstöd för arbetstagaren

Vanliga frågor och svar om villkor för att få stöd

Vem omfattas av omställningsstödet?

Företaget där personen senast arbetade ska ha kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Personen behöver inte själv vara medlem i facket för att omfattas av stödet.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Olika delar i stödet har olika villkor:

Läs mer om villkoren

Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

Ja, men för att kunna få det igen behöver personen ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?

Uppsägning av föräldralediga fungerar som en vanlig uppsägning. Dock börjar uppsägningstiden löpa först i samband med att personen återgått till arbetet. Den anställde kan påbörja sitt omställningsstöd under föräldraledigheten. Preskriptionsreglerna påverkas inte av att uppsägningstiden börjar löpa senare.

När kan en person som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

En person kan ha rätt till omställningsstöd om anställningen upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren. Då gäller först och främst att personen behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att personen ska:
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
Personen kan få stöd i dessa situationer:
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att personen slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

Kan omställningsstöd beviljas om man säger upp anställda från del av tjänst?

Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att personen därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.