Kompletterande arbetslöshetsersättning vid tvist om uppsägning

Villkor

TSL kan bevilja dig en kompletterande arbetslöshetsersättning om dessa villkor är uppfyllda:

 • Du arbetar på ett företag där du omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde, där parterna skrivit på Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd.
 • Du har blivit uppsagt på grund av personliga skäl eller arbetsbrist och i rätt tid underrättat din arbetsgivare om ogiltigförklaring.
 • Frågan om uppsägningens giltighet ska vara föremål för rättegång eller förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande (MBL) eller kollektivavtal.
 • Du är fackligt ansluten i en arbetstagarorganisation som antagit Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. (För anställda som omfattas av bemanningsavtalet gäller huvudavtalet oavsett detta villkor.)
 • Ditt fackförbund har påkallat förhandling och väckt talan inom de tidsfrister som gäller.
 • Uppsägningen angrips inte enbart för att den strider mot turordningsregler.
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna, på ett eller flera företag anslutna till Trygghetsfonden TSL eller TRR. Följande aktiviteter räknas som överhoppningsbar tid:
  • föräldraledighet
  • totalförsvarsplikt
  • sjukskrivning
  • tid med omställningsstudiestöd

Kompletterande arbetslöshetsförsäkring kan beviljas längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

Om du som arbetstagare vinner tvisten så att ekonomiskt skadestånd i form av utebliven lön utbetalas, behöver den kompletterande arbetslöshetsersättningen återbetalas till Trygghetsfonden TSL.

Ersättning

Om villkoren ovan är uppfyllda ger det vid arbetslöshet rätt till en utfyllnad av din ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen, upp till som mest 80 procent av din tidigare lön, dock max 1,4 inkomstbasbelopp per månad och som längst under 300 ersättningsdagar under pågående tvist.

Ersättningen beräknas inklusive ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen. Detta gäller oavsett om du har rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen eller inte.

Om du efter uppsägningen får nytt arbete på deltid baseras beräkningen av ersättningen på ditt kvarstående arbetslöshetsmått.

Om du efter uppsägningen får nytt arbete med lägre lön baseras beräkningen av ersättningen på skillnaden mellan lönen i den tidigare och den nya anställningen.

Du kan som tidigast ansöka om ersättningen efter att du fått din första utbetalning från din a-kassa.

Så här går ansökan till

 1. Tillsammans med ditt fackförbund fyller du i denna ansökan (pdf) och ni signerar den gemensamt.
 2. Till ansökan bifogar ni ett protokoll som visar att talan om ogiltigförklaring väckts och att den väckts inom de frister som gäller. Vidare bifogar ni underlag från utbetalningen från a-kassan.
 3. Ni mejlar ansökan och bilagorna till kundservice@tsl.se.
 4. Vi återkommer till dig med en beskrivning om de underlag du ska skicka in efter varje utbetalning från a-kassan, hur utbetalning via Swedbank kommer att gå till, samt i vilka lägen det kan bli aktuellt med återbetalning.
 5. När tvisten är löst ska du och ditt fackförbund rapportera det till TSL. Detta är viktigt för att du annars riskerar att bli återbetalningsskyldig.