Vanliga frågor

  Arbetsplatsen har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När kan vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

  Ni kan göra och datera ansökan tidigast datum för uppsägning. Ansökan gör ni via Trygghetsfonden TSL:s hemsida, Ansök om omställningsstöd.

  Vad innebär kompletterande a-kassa vid tvist om uppsägning, och när kan en person ha rätt till det?

  Det innebär att den som blivit uppsagd och bestridit sin uppsägning gentemot sin arbetsgivare under vissa omständigheter kan beviljas en kompletterande arbetslöshetsersättning av Trygghetsfonden TSL.

  Personen ska ha blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller arbetsbrist och i rätt tid underrättat sin arbetsgivare om ogiltigförklaring.

  Frågan om uppsägningens giltighet ska vara föremål för rättegång eller förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande eller kollektivavtal.

  Personen ska vara medlem i arbetstagarorganisation, omfattas av det nya huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd, och organisationen ska företräda personen som part i tvisten.

  Personens fackliga organisation ska ha påkallat förhandling och väckt talan inom de frister som gäller för talan om giltighet.

  Den kompletterande arbetslöshetsersättningen utges inte vid uppsägning på grund av arbetsbrist som angrips enbart därför att den strider mot turordningsregler.

  Kompletterande arbetslöshetsersättning kan beviljas längst till och med månaden före då en person fyller 65 år.

  Ansökan om kompletterande a-kassa görs direkt till Trygghetsfonden TSL:s kundservice - antingen via telefon 010-480 91 10 eller med e-post till kundservice@tsl.se.

  Vem omfattas av omställningsförsäkringen?

  Företaget ska ha kollektivavtal. För att en person som blivit uppsagd ska omfattas av omställningsförsäkringen krävs det att uppsägningen beror på arbetsbrist, att personen har en tillsvidareanställning och en sammanhängande anställning på minst ett år. "Kvalifikationstiden" kan ha skett hos en eller flera arbetsgivare och arbetstiden ska ha varit minst 16 timmar per vecka. Den som blir uppsagd omfattas av omställningsstödet även om hen inte är fackligt ansluten. Läs mer under Villkor.

  Efter hur lång tid går det att söka omställningsstöd? 

  Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Trygghetsfonden TSL senast ett år efter sista anställningsdag.

  Vad gäller vid en uppsägning där de uppsagda finns på två eller flera arbetsställen?

  Det ska då göras separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje arbetsställe.

  Vilket fackförbund ska anges i ansökan?

  Det fack som har tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen.

  Företaget har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?

  Vid konkurs ansöker det lokala facket om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL. Läs mer under Villkor vid konkurs.

  Vad menas med arbetsställe?

  Här frågar vi efter hur många personer som arbetar på just den arbetsplats där uppsägningen har skett. Ett företag som gör en uppsägning kan ju exempelvis ha verksamhet på mer än en ort.

  Kan man beviljas omställningsstöd om man säger upp anställda från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att personen därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

  Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?

  Uppsägning av föräldralediga fungerar som en vanlig uppsägning. Dock börjar uppsägningstiden löpa först i samband med att personen återgått till arbetet. Den anställde kan påbörja sitt omställningsprogram under föräldraledigheten. Preskriptionsreglerna påverkas inte av att uppsägningstiden börjar löpa senare.

  Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

  Ja. Villkoret är att den anställde har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att denne utnyttjat stödet första gången.

  Arbetsplatsen ska varsla på grund av corona, vad gäller?

  Att varsla betyder att arbetsgivaren förvarnar om att uppsägningar kan komma att ske på grund av arbetsbrist. Både arbetsgivaren och facket ska då göra en anmälan till Arbetsförmedlingen och berättar varför uppsägningar ska ske, hur många det rör sig om och när det sker.

  Medarbetare som sägs upp kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när de har blivit uppsagda, inte under varslet. Läs mer om Villkor.

  Gäller omställningsstödet om en anställd blivit permitterad?

  Om en medarbetare har blivit permitterad betyder det att denne fortfarande har kvar sitt jobb, men att arbetsgivaren under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till mediearbetaren.

  Trygghetsfonden TSL ingen försäkring som gäller för medarbetare som är permitterade eftersom de har kvar sitt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

  Korttidspermittering, gäller omställningsstödet?

  Som en följd av coronaviruset gäller under 2020 ett system för korttidspermittering. Om en anställd blir korttidspermitterad betyder det att denne går ner i arbetstid under en period men får ut nästan hela sin lön eftersom staten betalar en stor del av den. Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för den anställd som blir korttidspermitterad.

  När kan en person som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

  En person kan ha rätt till omställningsstöd om anställningen upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren. Då gäller först och främst att personen behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att personen ska:
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
  Personen kan få stöd i dessa situationer:
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att personen slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

  Vad innebär förstärkt stöd vid sjukdom?

  När en person har beviljats omställningsstöd och om hen har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan hen få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att hen ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån sin arbetsförmåga.

  Det spelar ingen roll hur personen har lämnat sin anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är hens behov som är utgångspunkten. Personen kan inte få stödet om hen har en anställning.

  Det är i samband med att personen får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som hens eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är personens omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd.

  Stödinsatserna kan till exempel vara:

  • Hjälp av jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

  Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

  Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

  Kompetensstödet är en möjlighet även för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

  Du kan läsa mer om innehållet i stödet och vem som har rätt till det här.

  Vilka gränsdragningar finns för företagen när det gäller kompetensstödet?

  Utbildningarna i kompetensstödet ska stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Enskilda personer kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som deras arbetsgivare bör tillhandahålla för att de ska klara sina ordinarie eller nya arbetsuppgifter, eller som enbart syftar till att lösa kompetensbehov hos en specifik arbetsgivare.

  Kan facklig/arbetsgivare få information om medarbetares ansökningar om kompetensstöd?

  Kompetensstödet är riktat till privatpersoner och syftar till att individen, med hjälp av stödet, ska få möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Personer som är intresserade av stödet ansöker själva om det på TSL.se. Kompetensstödet skiljer sig från omställningsstödet, där det i de flesta fall är arbetsgivare och fackliga representanter som anmäler in deltagare som behöver Trygghetsfonden TSL:s hjälp till nytt jobb. Trygghetsfonden TSL lämnar inte ut uppgifter om enskilda personers ansökningar om kompetensstöd.

  Vad menas med att en utbildning ska bedömas "stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden"?

  När en person ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN eller kollektivavtalat studiestöd hos Trygghetsfonden TSL säger ett villkor att utbildningen måste bedömas som att den stärker personens framtida ställning på arbetsmarknaden. Bedömningen görs utifrån personens nuvarande kompetens och de möjligheter och behovs som finns på arbetsmarknaden.