Så kan vi hjälpa er

Så funkar omställningsstödet

Du som facklig representant ansöker om omställningsstödet tillsammans med arbetsgivaren. Därefter kontaktar våra rådgivare de personer som ska få stödet för att prata om deras situation, behov och möjligheter.

Vid uppsägning på grund av sjukdom och avslutad tidsbegränsad anställning kan enskilda medarbetare även själva ansöka om stöd.

Läs om villkoren för att få stöd

Läs mer om hur vi hjälper den som får omställningsstöd

Stöd för er i omställningsprocessen

Vi erbjuder även stöd till dig som facklig, från början och genom hela processen. Stödet innebär normalt att vi kommer ut till arbetsplatsen för att stötta i planeringen av omställningen. Vi erbjuder även olika seminarier för dig, medarbetarna och arbetsgivaren.

Läs mer om stöd i omställningsprocessen

Förstärkt stöd

När en person har beviljats omställningsstöd och har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa finns det möjlighet att få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån sin arbetsförmåga.

Mer information om det förstärkta stödet

Det spelar ingen roll hur personen har lämnat sin anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är det individuella behovet som är utgångspunkten. Det går inte att få stödet om man har en anställning.

Det är i samband med att personen får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som det eventuella behovet av förstärkt stöd bedöms. Det är omställningsrådgivaren på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd.

Exempel på stödinsatser:

  • Hjälp av sin jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med a-kassan och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

Ansökan om omställningsstöd 

Här kan du som facklig representant tillsammans med arbetsgivaren ansöka om omställningsstöd för uppsagda medarbetare.

Till ansökan

Bra att veta

Sammanställ i förväg de uppgifter som behövs när ni ska ansöka om omställningsstöd.

Ni behöver ha dessa uppgifter:

  • Företagets organisationsnummer
  • Företagets kontaktperson
  • Kontaktperson för det fackförbund som förhandlat om uppsägningen
  • Personuppgifter och anställningsdatum, uppsägningsdatum och sista anställningsdag för de medarbetare som omfattas

Efter att ansökan gjorts får du en bekräftelse från Trygghetsfonden TSL. När ansökan är signerad av både arbetsgivare och fackförbund kontaktar vi er.

Om du har frågor

Hjälp med ansökan

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan är du välkommen att kontakta Trygghetsfonden TSL:s kundservice på telefon 010-480 91 10 (öppet vardagar 09.00–11.30, 12.30-16.00) eller med mejl till kundservice@tsl.se.

Frågor om omställningsprocessen

Har du frågor om ett varsel och önskar mer information om Trygghetsfonden TSL:s omställningsprocess är du välkommen att kontakta leveranschefen i den aktuella regionen via vår växel på telefon 010-480 91 00.

Se alla våra regionala kontaktuppgifter

Översiktsbild över omställningsprocessen

Deltagarförteckning

I ansökan till Trygghetsfonden TSL anmäler ni alla uppsagda som är berättigade till stöd. När vi har fått in ansökan skickar vi tillbaka en elektronisk deltagarförteckning med de personer som ni söker omställningsstöd för. Deltagarförteckningen skrivs under av de som förhandlat om uppsägningen på företaget och fackförbundet.

Preskriptionstid

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd och samtidigt vara i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen. Därför förkortas preskriptionstiden för att överklaga uppsägningen från två veckor enligt LAS till en vecka istället i och med att man ansöker om omställningsstöd. Det är arbetsgivarens ansvar att informera den som blivit uppsagd om det. På grund av preskriptionstiden väntar Trygghetsfonden TSL med att fatta beslut om ansökan åtta dagar efter det att undertecknad deltagarförteckning kommit in till oss.

Kompletterande a-kassa

Den person som har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen kan ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Signering

När deltagaren bestämt sig för att ta emot omställningsstödet signerar denne ett avtal med Trygghetsfonden TSL. När Trygghetsfonden TSL mottagit signaturen planeras ett startdatum för deltagaren med det omställningsföretag som kommer att ge det fortsatta stödet.

Återrapportering

Trygghetsfonden TSL återkopplar månadsvis om status och resultat för varje deltagare. Om det önskas berättar vi gärna mer om hur det går och vilka insatser som har genomförts och planeras.

Ni kommer även att få en kvalitetsenkät från Trygghetsfonden TSL som det är viktigt att ni besvarar. Den ligger till grund för vår slutrapport och är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete.

Ditt ansvar

Facket och även arbetsgivaren ska se till att alla anställda som omfattas och uppfyller villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Man behöver inte själv vara medlem i facket för att ha rätt till stödet. Det är bäst om stödet påbörjas så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Checklista vid varsel och uppsägningar

Kompetensstöd

Kompetensstödet är ett nytt erbjudande riktat direkt till arbetstagare som innebär att de kan få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens.

Kompetensstödet syftar till att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Det ersätter inte en enskild arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling som behövs för att en arbetstagare ska klara av nuvarande eller nya arbetsuppgifter.

Läs mer om erbjudandet

Ansökan om kompetensstöd för anställd

I normalfallet ansöker en enskild medarbetare själv om kompetensstöd. Under vissa förutsättningar finns möjlighet för arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation att ansöka om kompetensstöd för en enskild anställds räkning.

Kontakta vår kundservice för mer information