Så funkar det

Omställningsstöd

Vid arbetsbrist ansöker en facklig representant tillsammans med arbetsgivaren

När anställda blir uppsagda eller kommit överens med arbetsgivaren om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist är det alltid en facklig representant tillsammans med arbetsgivaren som ansöker om omställningsstöd för de berörda personerna vid företaget. Om företaget går i konkurs är det enbart en facklig representant som behöver ansöka.

Till ansökan om omställningsstöd som facklig representant

Vid sjukdom och avslutad tidsbegränsad anställning kan personen även ansöka själv

När anställda blir uppsagda eller kommit överens med arbetsgivaren om att lämna anställningen på grund av sjukdom (personliga skäl) eller nått slutet på en tidsbegränsad anställning kan dessa även själva ansöka om omställningsstöd.

Till ansökan om omställningsstöd som privatperson

Förbered uppgifter

När en facklig representant tillsammans med arbetsgivaren ansöker om omställningsstöd kan ni i förväg sammanställa de uppgifter som behövs:

  • Företagets organisationsnummer
  • Kontaktperson för företaget
  • Kontaktperson för det fackförbund som förhandlat om uppsägningen
  • Personuppgifter och anställningsdatum, uppsägningsdatum och sista anställningsdag för de medarbetare som omfattas

Ansökan kan göras av antingen en facklig representant eller av arbetsgivaren men måste senare signeras av bägge parterna.

En person som bestridit uppsägningen och ligger i tvist med arbetsgivaren kan inte få omställningsstöd och ska därför inte inkluderas i ansökan. Personen kan dock ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Elektronisk signering

När ansökan kommit in till Trygghetsfonden TSL skickar vi först en bekräftelse på detta. Vi skickar sedan ut ett underlag med uppgifter om deltagarna. Detta underlag ska signeras elektroniskt av både de på företaget och de på fackförbundet som förhandlat om uppsägningen.

Kontakt, informationsmöten och seminarier

När underlaget signerats av bägge parter kontaktar vi er för att få mer information om omställningen och berätta hur vi kan stötta er inför och under omställningsprocessen.

Läs mer om stöd i omställningsprocessen

I många fall kommer vi ut till företaget för att samplanera processen samt genomföra seminarier och informationsmöten med berörda funktioner och personer.

Kartläggningssamtal med uppsagda

Omedelbart efter signeringen börjar också omställningsrådgivare från Trygghetsfonden TSL träffa medarbetarna för ett första individuellt kartläggningssamtal. I ett sådant samtal berättar vi på vilka sätt vi kan hjälpa personen. Tillsammans pratar vi även om personens förutsättningar och bästa vägen till ett nytt jobb utifrån de möjligheter och behov som finns på arbetsmarknaden.

Fortsatt stöd av en egen jobbcoach

Redan i samband med kartläggningssamtalet har personen möjlighet att tacka ja till att få fortsatt omställningsstöd, men behöver inte bestämma sig direkt. I samband med att en person tackar ja till fortsatt stöd avsäger sig denne sin möjlighet att bestrida uppsägningen.

En person som väljer att tacka ja får en egen jobbcoach från en av våra omställningsleverantörer. Jobbcoachen hjälper bland annat till att hitta och ansöka om lediga jobb, ger råd inför anställningsintervjuer och stödjer i kontakten med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Som regel ska stödet från jobbcoachen kunna starta inom två veckor från parternas signering.

I processen med omställningsstödet bedöms personens eventuella behov av utbildning, validering och hälsoanpassat förstärkt stöd för att kunna få ett nytt jobb.

Läs mer om innehållet i omställningsstödet

Återrapportering

Trygghetsfonden TSL återkopplar månadsvis om status och resultat för varje deltagare. Om det önskas berättar vi gärna mer om hur det går och vilka insatser som har genomförts och planeras.

Ni kommer även att få en kvalitetsenkät från Trygghetsfonden TSL som det är viktigt att ni besvarar. Den ligger till grund för vår slutrapport och är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete.

Ditt ansvar

Facket och även arbetsgivaren ska se till att alla anställda som omfattas och uppfyller villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. En person behöver inte själv vara medlem i facket för att ha rätt till stödet. Det är bäst om stödet påbörjas så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Hjälp med ansökan

Om du har frågor om eller vill ha hjälp med ansökan är du välkommen att kontakta Trygghetsfonden TSL:s kundservice.

Har du frågor gällande ett varsel eller önskar mer generell information om omställningsprocessen är du välkommen att ringa oss på vårt generella nummer för frågor om omställningsstödet. Du kommer då att få prata med en av våra rådgivare.

Kontakta oss

Kompetensstöd

Kompetensstödet riktas direkt till privatpersoner som har en pågående anställning och innebär en möjlighet att få vår hjälp till en starkare ställning på arbetsmarknaden. I stödet ingår karriär- och studievägledning och det kan även finnas möjlighet att få utbildning och ekonomiskt stöd.

Om en person ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN kan denne få vår hjälp med ett yttrande om sin sökta utbildning. CSN lägger särskild vikt vid yttrandet när de fattar beslut om omställningsstudiestöd i en enskild persons fall.

I normalfallet ansöker en enskild medarbetare själv om kompetensstöd.

Till ansökan om kompetensstöd som privatperson

Under vissa förutsättningar finns även möjlighet för arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation att ansöka om kompetensstöd för en enskild anställds räkning.

Kontakta oss för mer information (tel 010-480 91 30)

Checklista vid varsel och uppsägningar

Vanliga frågor och svar om hur det funkar

Vårt företag kommer att varsla anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När ska vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

Ni kan ansöka om stödet i samband med att förhandlingen inleds så att vi kan stötta er tidigt i processen. Däremot kommer ni att kunna skicka in formella ansökningshandlingar för enskilda tidigast i samband med eventuella uppsägningar.

Till ansökan

När är det för sent att ansöka om omställningsstöd?

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna istället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt.

Hur gör vi när uppsägningar sker på två eller flera arbetsställen?

I det fall uppsägningar sker på två eller fler arbetsställen behöver ni göra separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje enskilt arbetsställe.