Vanliga frågor

  Vårt företag kommer att varsla anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När ska vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

  Ni kan ansöka om stödet i samband med att förhandlingen inleds så att vi kan stötta er tidigt i processen. Däremot kommer ni att kunna skicka in formella ansökningshandlingar för enskilda tidigast i samband med eventuella uppsägningar.

  Till ansökan

  Vem omfattas av omställningsstödet?

  Företaget där personen senast arbetade ska ha kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Personen behöver inte själv vara medlem i facket för att omfattas av stödet.

  Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

  Olika delar i stödet har olika villkor:

  Läs om villkoren för dig som arbetsgivare

  Läs om villkoren för den enskilde arbetstagaren

  När är det för sent att ansöka om omställningsstöd?

  Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

  Om parterna istället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

  Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt.

  Hur gör vi när uppsägningar sker på två eller flera arbetsställen?

  I det fall uppsägningar sker på två eller fler arbetsställen behöver ni göra separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje enskilt arbetsställe.

  Vilket fackförbund ska anges i ansökan?

  Det fack som har tecknat kollektivavtalet eller hängavtalet på arbetsplatsen ska anges i ansökan.

  Vårt företag har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?

  Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

  Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

  Vad menas med arbetsställe?

  Här frågar vi efter hur många personer som arbetar på just den arbetsplats där uppsägningen har skett. Ett företag som säger upp anställda kan ha verksamhet på mer än en ort.

  Kan omställningsstöd beviljas om man säger upp anställda från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att personen därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

  Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?

  Uppsägning av föräldralediga fungerar som en vanlig uppsägning. Dock börjar uppsägningstiden löpa först i samband med att personen återgått till arbetet. Den anställde kan påbörja sitt omställningsstöd under föräldraledigheten. Preskriptionsreglerna påverkas inte av att uppsägningstiden börjar löpa senare.

  Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

  Ja, men för att kunna få det igen behöver personen ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

  Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

  Kompetensstödet är en möjlighet för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

  Läs mer om innehållet och villkoren för stödet

  Vilka gränsdragningar finns för företagen när det gäller kompetensstödet?

  Utbildningarna i kompetensstödet ska stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Enskilda personer kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som deras arbetsgivare bör tillhandahålla för att de ska klara sina ordinarie eller nya arbetsuppgifter, eller som enbart syftar till att lösa kompetensbehov hos en specifik arbetsgivare.

  Kan jag som arbetsgivare få information om mina medarbetares ansökningar om kompetensstöd?

  Kompetensstödet är riktat till privatpersoner och syftar till att individen, med hjälp av stödet, ska få möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Personer som är intresserade av stödet ansöker själva om det på TSL.se. Kompetensstödet skiljer sig från omställningsstödet, där det i de flesta fall är arbetsgivare och fackliga representanter som anmäler in deltagare som behöver Trygghetsfonden TSL:s hjälp till nytt jobb. Trygghetsfonden TSL lämnar inte ut uppgifter till arbetsgivare om enskilda personers ansökningar om kompetensstöd.

  Kan jag bestämma när mina medarbetare går utbildningar?

  Arbetstagares rätt till tjänstledighet för studier framgår av studieledighetslagen. Den arbetstagare som vill vara ledig för studier uppmanas att meddela sin arbetsgivare i så god tid som möjligt. Arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp en arbetstagares utbildningsstart i högst sex månader.

  När kan en person som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

  En person kan ha rätt till omställningsstöd om anställningen upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren. Då gäller först och främst att personen behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att personen ska:
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
  Personen kan få stöd i dessa situationer:
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att personen slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

  Vad innebär förstärkt stöd vid sjukdom?

  När en person har beviljats omställningsstöd och om hen har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan hen få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att hen ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån sin arbetsförmåga.

  Det spelar ingen roll hur personen har lämnat sin anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är hens behov som är utgångspunkten. Personen kan inte få stödet om hen har en anställning.

  Det är i samband med att personen får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som hens eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är personens omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd.

  Stödinsatserna kan till exempel vara:

  • Hjälp av jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

  Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

  Vad menas med att en utbildning ska bedömas "stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden"?

  När en person ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN eller kollektivavtalat studiestöd hos Trygghetsfonden TSL säger ett villkor att utbildningen måste bedömas som att den stärker personens framtida ställning på arbetsmarknaden. Bedömningen görs utifrån de möjligheter och behovs som finns på arbetsmarknaden.

  Vad innebär det att vi som arbetsgivare kan få statlig ersättning för omställnings- och kompetensstödet?

  Arbetsgivare som betalar avgift till Trygghetsfonden TSL kan få ersättning för kostnaden via Fora.

  Läs mer på fora.se