Så funkar det

Så funkar omställningsstödet

Trygghetsfonden TSL hjälper dig som arbetsgivare och dina berörda medarbetare om du tvingas säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller vid tidsbegränsade anställningar som löpt ut. Som arbetsgivare ansöker du tillsammans med facket om omställningsstödet. Därefter kontaktar någon av våra rådgivare personen/personerna för att diskutera vilka behov som finns.

Förstärkt stöd

När en person har beviljats omställningsstöd och om hen har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan hen få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att hen ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån sin arbetsförmåga.

Det spelar ingen roll hur personen har lämnat sin anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är hens behov som är utgångspunkten. Personen kan inte få stödet om hen har en anställning.

Det är i samband med att personen får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som hens eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är personens omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd.

Mer information om det förstärkta stödet

Det spelar ingen roll hur du har lämnat din anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är ditt behov som är utgångspunkten. Du kan inte få stödet om du har en anställning.

Det är i samband med att du får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som ditt eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är din omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd för dig.

Exempel på stödinsatser:

  • Hjälp av din jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med din a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

Ansökan om omställningsstöd 

Det är många arbetsgivare, fackliga representanter och konkursförvaltare som kontaktar oss för att ansöka om omställningsstöd för medarbetare. Du ansöker snabbast och enklast här:

Ansök här

Viktigt att tänka på:

-  Du behöver ha uppgifter om:

  • företagets organisationsnummer,
  • företagets kontaktperson,
  • kontaktperson för det fackförbund som förhandlat om uppsägningen
  • personuppgifter och anställningsdatum, uppsägningsdatum och sista anställningsdag för de medarbetare som omfattas.

- Efter inskickad ansökan får du alltid en bekräftelse från Trygghetsfonden TSL
- När ansökan är signerad av både arbetsgivare och fackförbund kontaktas du av Trygghetsfonden TSL.

Har du frågor kring ansökan får du gärna kontakta Trygghetsfonden TSL:s kundservice på 010-480 91 10 eller kundservice@tsl.se

Har du frågor kring ett varsel och önskar mer information om Trygghetsfonden TSL:s omställningsprocess kontaktar du leveranschefen i den aktuella regionen via vår växel 010-480 91 00.

Ansökan om omställningsstöd ska göras av företaget som säger upp personal och den lokala fackliga organisationen. Ansökan görs via tsl.se, se Ansök om omställningsstöd.

Såhär ser omställningsprocessen ut efter att en ansökan gjorts.

Deltagarförteckning

I ansökan till Trygghetsfonden TSL anmäler ni alla uppsagda som är berättigade till stöd. När vi fått in ansökan skickas en elektronisk deltagarförteckning som listar de personer som ni söker omställningsstöd för. Deltagarförteckningen skrivs under av de som förhandlat om uppsägning på företaget och fackförbundet. 

  • För användaren = avtalet skickas, användaren skriver under och får en kopia
  • Juridisk bindning = förklaring vad användaren skriver under
  • Identifiering = undvika förfalskning. e-postadress. (skärmbild tas med tidsangivelse = bevis och spårbarhet, till exempel e-postadress, telefonnummer, IP-adress)

Peskriptionstid

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd och samtidigt vara i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen. Därför förkortas preskriptionstiden för att överklaga uppsägningen från två veckor (enligt LAS) till en vecka istället i och med att man ansöker om omställningsstöd. Det är arbetsgivarens ansvar att informera den som blivit uppsagd om det. På grund av preskriptionstiden väntar Trygghetsfonden TSL med att fatta beslut om ansökan åtta dagar efter det att undertecknad deltagarförteckning kommit in till Trygghetsfonden TSL.

Signering

Den uppsagde undertecknar stödet när man bestämt sig för att delta i omställningsprogrammet och skrivs endast under av den uppsagde. Signaturen av stödet är ett avtal mellan den uppsagde och Trygghetsfonden TSL. När Trygghetsfonden TSL får in signaturen kan omställningsföretaget sätta startdatum för den uppsagde.

Återrapportering

Trygghetsfonden TSL återkopplar status och resultat för varje person i en månadsrapport. Vid önskemål/behov berättar vi gärna mer om hur det går och vilka insatser som planeras och har genomförts.

Det är viktigt att den kvalitetsenkät som skickas ut besvaras då den dels ligger till grund för den slutrapport som skickas ut, och dels är ett verktyg i vårt kvalitetsarbete med omställningsstödet.

Ditt ansvar

Arbetsgivaren ska se till att alla anställda som omfattas av villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Alla anställda har rätt till stödet oavsett om man är ansluten till facket eller inte.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från Trygghetsfonden TSL och att de svarar på de kvalitetsenkäter som Trygghetsfonden TSL skickar ut per e-post.

Checklista varsel och uppsägningar