Vanliga frågor

  Varför ska jag ta del av stödet?

  Arbetsmarknaden utvecklas och förändras snabbt. För dig som arbetstagare kan det innebära ett ökat behov av att anpassa och utveckla din kompetens löpande under arbetslivet.

  Med det nya stödet har du nu helt nya möjligheter att kunna fort- och vidareutbilda dig, för att bygga vidare på den kompetens du har. Det gör att du kan ta nya roller eller förverkliga tankar på att yrkesväxla helt, nu eller på sikt.

  Genom att ta del av vår kostnadsfria karriär- och studierådgivning får du professionell vägledning kring din framtida yrkes- och kompetensutveckling. Du kan dessutom få möjligheter till utbildning och även ett ekonomiskt stöd under dina studier. På så vis kan du säkerställa att du har de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.

  Hör jag till Trygghetsfonden TSL eller en annan omställningsorganisation?

  Du kan kontrollera vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din arbetsgivares organisationsnummer på hitta din omställningsorganisation.

  Du kan alltid kontakta oss om du är osäker, så hjälper vi dig vidare.

  Läs vår guide: Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL - eller annan omställningsorganisation

  Hur ansöker jag?

  Du ansöker om karriär- och studievägledning hos oss här på TSL.se. Du får återkoppling på om du uppfyller villkoren för stödet och i kontakten med oss får du mer information om dina möjligheter.

  Om du redan har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN bör du även i det fallet ansöka hos oss.

  Till ansökan

  Villkor för att få stöd

  När kan jag ansöka om stödet?

  Du kan ansöka om karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL när som helst. I kontakten med oss får du mer information om dina möjligheter.

  Till ansökan

  Villkor för att få stöd

  Om du ansöker om omställningsstudiestöd från CSN ska du även ansöka till Trygghetsfonden TSL. Då får vi möjlighet att hjälpa dig med det yttrande som CSN lägger särskild vikt vid när de fattar sitt beslut.

  Om du ansöker hos oss före du ansöker till CSN kan vi stötta dig med förberedelserna, men det går lika bra att ansöka efteråt.

  Du kan du läsa mer om CSN:s ansökningsomgångar på CSN.se.

  Hur lång tid kan jag få stöd?

  Du kan få karriär- och studievägledning av Trygghetsfonden TSL tills du fyller 65 år.

  Du kan få ekonomiskt studiestöd i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden.

  Åldersgränser för omställningsstudiestödet från CSN

  Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet i omställningsstudiestödet. Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år. Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men efter året du fyller 60 år kan du bara få det som längst i 10 veckor vid heltidsstudier.

  Läs mer om villkor för att få stöd

  Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN.se

  Var kan jag läsa mer?

  Du kan ta del av all information om vårt stöd här på TSL.se. Om du inte får svar på din fråga eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.

  Kontakta oss

  Om du vill få informationsuppdateringar från oss kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i sociala medier genom att söka efter ”Trygghetsfonden TSL”. Vi finns för närvarande på Facebook och LinkedIn.

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Du kan ta del av mycket information om det offentliga omställningsstudiestödet på CSN.se.

  Vart kan jag vända mig med frågor?

  Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.

  Kontakta oss

  Får jag ta del av stödet?

  Du kan läsa om villkoren för vårt stöd här på TSL.se.

  Villkor för att få stöd

  Villkoren för omställningsstudiestödet från CSN kan du läsa mer om på CSN.se.

  Vem kan få omställningsstudiestöd (CSN.se)

  Om du inte fått svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

  Kontakta oss

  Kan jag få ekonomiskt studiestöd medan jag jobbar?

  Ja, du kan få omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL även om du arbetar deltid samtidigt som du studerar. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) för hur mycket du får tjäna samtidigt som du få ekonomiskt studiestöd.

  Däremot kan du bara få dessa ekonomiska stöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få ekonomiskt stöd för 50 procent av heltid, även om studietakten är heltid (100 procent).

  Jag har varit föräldraledig/sjuk/gjort värnplikt. Vad gäller då?

  För att få ta del av omställningsstudiestödet från CSN och de kollektivavtalade studiestöden från Trygghetsfonden TSL måste du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna. Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

  Du måste även ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst åtta år (96 månader) inom de senaste 14 åren. I detta kan du räkna in tid du arbetat tidigast från det år du fyllde 19 år, förutsatt att arbetet varit din huvudsyssla under den här tiden. Även annan tid kan jämställas med förvärvsarbete under högst 24 månader. Exempel på sådan tid är föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning.

  I mer detalj gäller det om du fått:

  • föräldrapenning
  • graviditetspenning
  • närståendepenning
  • rehabiliteringspenning
  • sjukpenning
  • smittbärarpenning
  • dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga

  Villkor för att få stöd

  Räknas tid som företagare för att uppfylla tidsvillkoren för karriär- och studievägledning samt ekonomiskt stöd under utbildning?

  Ja, tid som företagare räknas för att uppfylla dessa villkor.

  Om du i dag är företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag kan du ha rätt till karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL och få hjälp med yttrande till CSN i samband med ansökan om omställningsstudiestöd.

  Villkor för att få stöd

  Är man tjänstledig under utbildningen?

  Ja, om du har en anställning, men det går också bra att studera och arbeta på deltid.

  Kan min arbetsgivare säga nej till tjänstledighet?

  Om du vill vara tjänstledig för studier bör du meddela din arbetsgivare i så god tid som möjligt. Din arbetsgivare får skjuta upp din utbildningsstart i som mest sex månader. Din rätt till tjänstledighet för studier framgår av studieledighetslagen.

  Vilka utbildningar kan jag få ekonomiskt studiestöd för?

  Ett krav är att utbildningen ska bedömas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

  Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel ska också kunna ge rätt till omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtal studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som Trygghetsfonden TSL betalar för kan ge rätt till ekonomiskt studiestöd.

  Du kan bara få ekonomiskt studiestöd för utbildningar i Sverige. 

  Utbildningar som bör genomföras av din arbetsgivare för att du ska kunna utföra dina nuvarande eller nya arbetsuppgifter ger inte rätt till ekonomiskt studiestöd.

  Villkor för att få stöd

  Ekonomiskt stöd under utbildning

  Hur långa utbildningar kan jag få stöd för?

  Till och med det år du fyller 39 år kan du få omställningsstudiestöd från CSN och kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL för en utbildning som är max 80 veckor lång (motsvarar ungefär två år). Den begränsningen upphör från och med året du fyller 40 år. Då kan du få studiestöd även om du går en längre utbildning.

  Kan jag få ekonomiskt studiestöd för att ta vanligt körkort?

  Du kan inte få omställningsstudiestöd från CSN eller kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL för att ta vanligt körkort.

  Hur mycket pengar kan jag få medan jag studerar?

  Betalar jag skatt på det ekonomiska studiestödet?

  Alla bidragsdelar i de ekonomiska studiestöden du kan få under utbildning är skattepliktiga och pensionsgrundande. Beroende på om CSN eller TSL betalar ut bidrag drar respektive organisation preliminärskatt före utbetalningen till dig.

  När sker utbetalningen?

  Utbetalningen av ditt ekonomiska studiestöd börjar när du påbörjar din beviljade utbildning. Det gäller både omställningsstudiestödet från CSN och de kollektivavtalade studiestöden från Trygghetsfonden TSL.

  Ekonomiskt stöd under utbildning

  Kan jag bli återbetalningsskyldig?

  Om du avbryter en beviljad utbildning eller om utbildningens omfattning minskar kan du bli återbetalningsskyldig för pengar som utbetalats till dig.

  Vad menas med ett "yttrande till CSN"?

  När du ansöker om offentligt omställningsstudiestöd hos CSN behöver vi på Trygghetsfonden TSL skicka ett yttrande till CSN. Yttrandet är en bedömning om huruvida utbildningen som du sökt stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN ska lägga särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut. Det gäller både om du planerar att gå en utbildning eller söker stöd för en redan påbörjad utbildning.

  Läs mer om yttrande till CSN

  Hur kan jag styrka att jag varit anställd tillräckligt länge för att ha rätt till stöd?

  Det finns två olika villkor som handlar om att man ska ha varit anställd en viss tid för att ha rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL.

  Det första av dessa villkor kallas ”aktualitetsvillkoret” och är ett grundläggande villkor som gäller för allt stöd från oss. Det innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Här kommer du att kunna läsa hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor.

  Det andra villkoret kallas ”etableringsvillkoret” och är ett villkor för att du ska kunna få omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtalade studiestöd under utbildning från Trygghetsfonden TSL. Det innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 8 av de senaste 14 åren. Vi ger dig information om hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor efter att du ansökt hos oss.

  Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller aktualitetsvillkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma hemsida. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

  Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

  Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

  I vilken form ska jag skicka in intyg? Kan jag fotografera dem?

  Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss. Intygen skickar du in i samband med att du gör din ansökan på TSL.se.

  Vad menas med att en utbildning ska bedömas "stärka min framtida ställning på arbetsmarknaden"?

  När du ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN eller kollektivavtalat studiestöd hos Trygghetsfonden TSL säger ett villkor att utbildningen måste bedömas som att den stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. Bedömningen görs utifrån din nuvarande kompetens och de möjligheter och behov som finns på arbetsmarknaden.

  När du ansöker om offentligt omställningsstudiestöd hos CSN behöver vi på Trygghetsfonden TSL skicka ett yttrande till CSN. Yttrandet är en bedömning om huruvida utbildningen som du sökt stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN ska lägga särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut.

  Villkor för att få stöd

  Yttrande till CSN