Vanliga frågor

  Jag har blivit av med jobbet, vilken hjälp kan jag få?

  Oavsett om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du ha rätt till samma stöd från Trygghetsfonden TSL.

  Läs om hur vi kan hjälpa dig

  Kan jag ansöka om pengar hos Trygghetsfonden TSL?

  Om du blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du ha rätt till vårt omställningsstöd. Med vårt stödet får du en personlig jobbcoach som hjälper dig till ett nytt jobb. I stödet kan det även ingå en utbildningsinsats och du kan ha rätt till ett ekonomiskt stöd som kallas avgångsbidrag (AGB).

  Läs mer om avgångsbidrag AGB

  Vill du gå en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna.

  Läs mer om ekonomiskt stöd under utbildning

  Kan jag få omställningsstöd även om jag inte är med i facket?

  Ja, omställningsstödet gäller för alla om arbetsgivaren har kollektivavtal eller hängavtal med ett LO-förbund.

  Läs mer om villkor för att få stöd

  Vad innebär det att jag kan få kompletterande a-kassa vid tvist om uppsägning?

  Det innebär att du som blivit uppsagd och bestridit din uppsägning gentemot din arbetsgivare under vissa omständigheter kan beviljas en kompletterande arbetslöshetsersättning av Trygghetsfonden TSL.

  Läs mer om kompletterande arbetslöshetsersättning vid tvist om uppsägning

  Kan jag få omställningsstöd om jag bara blir uppsagd från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att du därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

  Kan jag få omställningsstöd flera gånger?

  Ja, men för att kunna få det igen behöver du ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

  Läs mer om villkor för att få stöd

  Hur används mina personuppgifter inom Trygghetsfonden TSL?

  Trygghetsfonden TSL behandlar personuppgifter för att kunna administrera ansökan om omställnings- och kompetensstöd och i syfte att utvärdera Trygghetsfonden TSL:s verksamhet. Uppgifterna kan även komma att överföras till annan organisation i syfte att utvärdera arbetsmarknadspolitiken, arbetsmarknadens funktionssätt och Trygghetsfonden TSL:s verksamhet. 

  För de personer som har skyddad identitet har vi speciella och säkra rutiner.

  Läs mer om vår hantering av personuppgifter

  Vad betyder varsel?

  Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker. Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd och inte under pågående varsel.

  Vad betyder uppsägning på grund av arbetsbrist?

  När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd på grund av arbetsbrist betyder det att din anställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL.

  Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

  Läs om villkor för att få stöd

  Kan jag få omställningsstöd vid varsel?

  Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.

  När kan jag som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

  Du kan ha rätt till omställningsstöd om din anställning upphör genom en överenskommelse med din arbetsgivare. Då gäller först och främst att du behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att du ska:
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
  Du kan få stöd i dessa situationer:
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att du slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

  Vad innebär förstärkt stöd vid sjukdom?

  När du har beviljats omställningsstöd och om du har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan du få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att du ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån din arbetsförmåga.

  Det spelar ingen roll hur du har lämnat din anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är ditt behov som är utgångspunkten. Du kan inte få stödet om du har en anställning.

  Det är i samband med att du får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som ditt eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är din omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd för dig.

  Stödinsatserna för dig kan till exempel vara:

  • Hjälp av din jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med din a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

  Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

  Hur kan jag styrka att jag varit anställd tillräckligt länge för att ha rätt till stöd?

  Det finns två olika villkor som handlar om att man ska ha varit anställd en viss tid för att ha rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL.

  Det första av dessa villkor kallas ”aktualitetsvillkoret” och är ett grundläggande villkor som gäller för allt stöd från oss. Det innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Här kommer du att kunna läsa hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor.

  Det andra villkoret kallas ”etableringsvillkoret” och är ett villkor för att du ska kunna få omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtalade ekonomiska stöd under utbildning från Trygghetsfonden TSL. Det innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 8 av de senaste 14 åren. Vi ger dig information om hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor efter att du ansökt hos oss.

  Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller aktualitetsvillkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma hemsida. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

  Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

  Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

  I vilken form ska jag skicka in intyg? Kan jag fotografera dem?

  Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss. Intygen skickar du in i samband med att du gör din ansökan på TSL.se.

  Kan jag få omställningsstöd om jag sagt upp mig själv?

  Nej, du kan inte få omställningsstöd om du sagt upp dig på egen begäran.

  Jag är ägare av mitt företag, kan jag få omställningsstöd?

  För att kunna få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL behöver du ha sagts upp från en anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller avslutat en tidsbegränsad anställning. Som företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag omfattas du därmed inte av omställningsstödet.

  Som företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag kan du däremot ha rätt till kompetensstöd: karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL och få hjälp med yttrande till CSN i samband med ansökan om omställningsstudiestöd.

  Läs mer om kompetensstödet

  Arbetsgivaren avslutade min provanställning - kan jag få omställningsstöd?

  En provanställning räknas som en tidsbegränsad anställning. Det innebär att du kan ha rätt till omställningsstöd om arbetsgivaren har avslutat din provanställning utan att den övergått i en tillsvidareanställning.