alt-text

Rapport Generation Jobb

Under pandemiåren ökade många människors känsla av otrygghet på arbetsmarknaden, inte minst bland unga 16-30 år. Men undersökningen Generation Jobb som Trygghetsfonden är med och genomför visar att otryggheten hos unga nu minskar.

Idag känner sig nästan hälften (av de unga 48%) trygga på arbetsmarknaden. Det är fler än de som gjorde det innan pandemin. Sedan 2015 är ökningen markant. Då svarade bara en tredjedel (31%) av de unga att de kände sig trygga på arbetsmarknaden. 

Vi ser också att känslan av trygghet på arbetsmarknaden ökar i relation till utbildningsgrad. Bland de som har en högskole- eller universitetsutbildning svarar nästan sex av tio (58 %) att de känner sig trygga, jämfört med motsvarande två̊ av tio bland de med en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.

Bland unga väger yrkes- och arbetslivserfarenhet tungt och en majoritet i undersökningen (66 %) tycker att det väger tyngre än utbildning. Samtidigt är sju av tio unga i stor utsträckning intresserade av att utbilda sig under sitt arbetsliv.

Majoriteten (56 %) tror också i stor utsträckning att de kommer att vara nödvändigt för dem att vidareutbilda sig under sitt arbetsliv. Bland kvinnor mellan 16 och 22 år svarar hela 71 procent det, vilket kan jämföras med motsvarande 61 procent bland män i samma ålder.

Trots orosmoment som pandemin och kriget i Ukraina är ungas upplevelse av arbetsmarknaden mer positiv idag än tidigare. Resultaten är intressanta för alla som anställer- eller arbetar med unga och ger en bra bild av hur ungas attityder till arbetsmarknaden förändras över tid.

Generation Jobb undersöker unga människors inställning till arbetsliv och jobb och baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 30 år. Undersökningen genomfördes under februari 2022 och är ett samarbete mellan Trygghetsfonden TSL, Insight Intelligente, Vattenfall och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Läs hela rapporten