alt-text

Pandemins effekter på arbetsmarknaden

Trygghetsfonden TSL har släppt kvartalsrapport 4 som sammanfattar pandemiåret 2020. Rapporten - Pandemins effekter på arbetsmarknaden - stora branschmässiga skillnader jämfört med finanskrisen, kan du läsa i sin helhet här.

Under 2020 erbjöds 35 011 uppsagda stöd av Trygghetsfonden TSL. Det är nära tre gånger så många jämfört med 2019. Drygt nio av tio av de som avslutat sitt stöd har fått en positiv lösning vilket till och med är något högre resultaten än under 2019.

- Majoriteten får en tillsvidareanställning men andelen som får en visstidsanställning ökar något. Vi ser också att 9 procent, nästan dubbelt så många, istället väljer att börja studera. Dessa förändringar är kända mönster vid en osäker arbetsmarknad, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Den kraftiga ökningen av antalet uppsagda 2020 berodde framförallt på den stora varselvåg som kom under andra kvartalet då nedstängningen av samhället slog igenom. Initialt drabbades hotell- och restaurangbranschen hårdast och hade 24 gånger fler som sökte stöd jämfört med 2019.

- Branscher som kräver fysisk närvaro för verksamheten eller tjänsterna är hårt drabbade av de restriktioner som pandemin inneburit. Senare halvan av 2020 har flest uppsägningar kommit från industrin, handeln och byggsektorn, konstaterar Caroline Söder.

En skillnad mot finanskrisen 2009 är att denna kris slagit bredare över branscherna. Under finanskrisen stod industrin för 70 procent av inflödet och branscher som hotell- och restaurang-, handel- och transportbranschen stod bara för 12 procent. De senare branscherna står nu för 50 procent av alla uppsagda som anmäls för stöd, samtidigt som industrins andel är lägre på 30 procent.

- Jämför vi denna kris som främst är driven av pandemin ser vi ett annat avtryck på arbetsmarknaden än under finanskrisen som drevs av en finansiell kollaps. Nedstängningen av samhället har slagit bredare över fler branscher, säger Caroline Söder.

Antalet uppsagda personer berättigade till stöd har ökat i samtliga län och i hälften av länen har inflödet mer än fördubblats under 2020. Inflödet från de tre storstadslänen ökade mer än genomsnittet för övriga län. Stockholm, Västra Götaland och Skåne stod tillsammans för 54 procent av alla uppsagda jämfört med 43 procent 2019. 

Pandemins utveckling gör att det finns många osäkerhetsfaktorer för hur arbetsmarknad och behov av omställningsstöd kommer att utvecklas under 2021. Den viktigaste strategin för Trygghetsfonden TSL är att ha en fortsatt hög handlingsberedskap som klarar att möta olika scenarier med bibehållen kvalitet.

TSL Kv4 2020 1 Pandemins effekter på arbetsmarknaden