TSL:s ESF-projekt

När en ny utlysning inom ramen för Europeiska socialfondens (ESF) nationella satsningar gjordes i maj 2015 konstaterades det i utlysningstexten att tidigare satsningar i första hand har riktat sig till individuella lösningar för individen. Däremot har det inte varit i fokus att långsiktigt utveckla och förstärka kapaciteten för omställningsarbetet inom ramen för omställningsavtalen. Detta gäller särskilt kopplingen till utbildningssystemet med syfte att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsliv. 

Under 2016 har TSL genomfört projektet Kompetens för arbete, delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF). TSL har nyligen beviljats ytterligare medel från ESF för ett uppföljande projekt under 2017-2019.

I förstudien till projektet har vi undersökt hur TSL kan stärka omställningsprocessen samt hur våra deltagares kompetens och erfarenheter bättre kan matchas mot företagens efterfrågan. Förstudien bygger på kunskaper inhämtade och utvecklade tillsammans med ett stort antal aktörer. De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna från studien är att branschmodeller för validering behöver synliggöras för och användas av alla aktörer i samhället, att offentliga ekonomiska resurser behöver skjutas till för vidareutveckling och förvaltning av branschmodeller för validering samt att det behövs en större nationell samverkan och koordinering kring branschvalidering och yrkesutbildning.

I det uppföljande projektet kommer vi att vidareutveckla och implementera dessa slutsatser genom att fokusera på följande områden:

  • Upprätta och implementera en infrastruktur för TSL:s samverkan med nationella och regionala aktörer på arbetsmarknaden.
  • Bygga upp en modell och rutin för hantering av utbildning och validering för deltagare inom TSL:s omställningsprocess.
  • Stärka TSL:s deltagares ställning på arbetsmarknaden med kompletterande utbildning och validering och/eller andra relevanta insatser utifrån den enskildes unika behov.

Projektet innebär samverkan med de flesta aktörer på svensk arbetsmarknad, däribland regeringskansliet, berörda utskott i riksdagen, Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, Myndigheten för yrkeshögskolan, kommuner, arbetsgivare, omställningsleverantörer, fackliga organisationer, branschorganisationer och yrkesnämnder. Vi vill att projektet ska bidra till pågående nationella processer kring validering och nya former för arbetsmarknadspolitiken samt främja samverkan och erfarenhetsutbyte, liksom skapandet av en hållbar infrastruktur för TSL:s arbetsprocesser.

I vår rapport från förstudien presenteras ett antal slutsatser och rekommendationer som utifrån ett omställningsperspektiv skulle stärka de enskildas möjligheter till nytt arbete. Tveka inte att kontakta oss om du vill diskutera våra förslag eller bidra till projektet.

Ladda ner och läs slutrapporten (förstudien) här

Inspelning från slutkonferensen (förstudien)

Senast ändrad: 2015-09-30