Rapporter publicerade 2015

Filtrera:

Fortsatt lågt inflöde

2015:13

Vanligtvis brukar vi se en ökning av inflödet på senhösten och under tidiga vintern. I år har den ökningen dock uteblivit. Detta i kombination med en fortsatt hög andel ut i jobb samt de korta arbetslöshetstiderna är ett gott tecken för läget på den svenska arbetsmarknaden.

Kortare tid i arbetslöshet

2015:12

Det är glädjande att se att den tid deltagarna är arbetslösa har minskat på sistone och att oktober blev den tredje månaden i rad då mediantiden i arbetslöshet var under 100 dagar. På bara ett år har tiden i arbetslöshet minskat med över en månad.  Det är en utveckling som vi självklart hoppas kommer att hålla i sig.

Könsskillnaden minskar

2015:11

Det är glädjande att konstatera att arbetsmarknaden är mer ljus för TSL:s deltagare än på länge. 77, 6 % finner ett arbete inom tolv månader. Dessutom har mediantiden i arbetslöshet minskat ytterligare och ligger nu på 95 dagar.

Stor variation i omställningstid

2015:10

Att mediantiden i arbetslöshet åter igen är nere under 100 dagar i augusti är ett gott tecken. Samtidigt ser vi en stor variation i omställningstid mellan olika branschers deltagare.  Exempelvis har deltagare inom pappersindustrin mer än fyra gånger så lång tid i omställning än deltagare inom byggnadsindustrin.

Vart går deltagarna?

2015:8

Vart de deltagare som fått ett nytt arbete tar vägen är en ständigt återkommande fråga som vi tittar närmare på denna månad.

Många byter yrke vid omställning

2015:7

Arbetsmarknaden förändras. Så har det alltid varit. Gamla yrken försvinner och ersätts med nya och allt färre personer kan förväntas pensioneras från samma yrke som de en gång började sin karriär i. Därför välkomnar vi att frågan om hur samhället möjliggör för människor att byta yrke mitt i livet blir en allt mer uppmärksammad fråga i samhällsdebatten.

14,7% kvar

2015:6

Utvecklingen i TSL-systemet är fortsatt stark. I maj hittade 85,3% av deltagarna jobb samtidigt som inflödet fortsatte att minska. Samtidigt visar Konjunkturinstitutets senaste konjunkturlägesrapport på en ökad sysselsättning samt en långsamt sjunkande arbetslöshet.

Lägre inflöde och fler till jobb

2015:5

Vi ser en god utveckling i TSL-systemet. Andelen som finner ett jobb har i april ökat till 84,5 procent samtidigt som inflödet har minskat en aning. Jämfört med april månad föregående år är inflödet för månaden 12, 4 % lägre.  Den positiva utvecklingen under våren visar på en ljusare arbetsmarknad.

Ökad andel till jobb

2015:4

Den globala återhämtningen visar på positiva tecken och den svenska exporten ser ut att ta fart, redovisar Konjunkturinstitutets senaste rapport. Dessutom redovisar Arbetsförmedlingen att antalet nyanmälda lediga platser är på en hög nivå och att arbetsmarknaden fortsatt ser ut att förstärkas samtidigt som den starka befolkningsökningen till att arbetskraften ökar snabbt.  

Ökad nöjdhet

15:3

Nöjdheten hos facket, men framför allt företagen, har ökat den senaste månaden. Även om det är för tidigt att tala om en positiv trend är det onekligen en bra signal.

Fortsatt hög andel till jobb

15:2

I Konjunkturinstitutets barometerindikator för januari 2015 uttrycks en något mer positiv syn än tidigare inom tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel. Samtidigt har tjänstenäringarnas och hushållens bedömningar om framtiden sjunkit något, men sammantaget ligger nivåerna för samtliga branscher över det historiska genomsnittet.