Vanliga frågor

  Varför ska jag ta del av stödet?

  Arbetsmarknaden utvecklas och förändras snabbt. För oss som arbetstagare innebär det ökade behov av att anpassa och utveckla vår kompetens löpande under arbetslivet.

  Med det nya stödet har du nu helt nya möjligheter att kunna fort- och vidareutbilda dig, för att bygga vidare på den kompetens du har. Det gör att du kan ta nya roller eller förverkliga tankar på att yrkesväxla helt, nu eller på sikt.

  Genom att ta del av vår kostnadsfria karriär- och studierådgivning får du professionell vägledning kring din framtida yrkes- och kompetensutveckling. Du kan dessutom få möjligheter till utbildning och även ett ekonomiskt stöd under dina studier. På så vis kan du säkerställa att du har de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.

  Hör jag till Trygghetsfonden TSL eller en annan omställningsorganisation?

  Du kan alltid kontakta oss om du är osäker, så hjälper vi dig vidare. Du kan även själv kontrollera om du tillhör oss.

  Generellt gäller att du ska vända dig till oss på Trygghetsfonden TSL om du har varit eller är yrkesarbetare inom privat sektor och har jobbat där det funnits kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

  Om du har omfattats av kollektivavtal inom ett annat avtalsområde kan det vara en annan omställningsorganisation som du ska vända dig till. Du kan ta del av information om vilka omställningsorganisationer som finns, och vilken organisation som hjälper vem, på vår webbplats och hos CSN. Det är din senaste anställning som styr vilken omställningsorganisation du tillhör.

  Även du som inte har omfattats eller omfattas av kollektivavtal eller hängavtal kan få stöd. Om det gäller dig ska du vända dig till Den offentliga omställningsorganisationen som Kammarkollegiet ansvarar för.

  Hur tar jag del av stödet?

  Du kan läsa om hur du tar del av stödet på vår sida Så funkar det.

  När kan jag ansöka om stödet?

  Om den utbildning du vill söka studiestöd för är fem dagar eller längre kan du ansöka från den 1 oktober 2022, för utbildningar som tidigast börjar den 1 januari 2023. I undantagsfall kan du få ersättning för studier som börjar före det datumet. Du kan läsa mer om det på CSN.se. Vi rekommenderar att du börjar med att ansöka om karriärvägledning hos oss på Trygghetsfonden TSL för att få vägledning i ditt studieval, före du ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

  Hos CSN finns information och tips om vad som kan vara bra att tänka på och förbereda före du ansöker.

  Om den utbildning du vill söka studiestöd för är kortare än fem dagar kan du ansöka från den 1 oktober 2022, även för utbildningar som genomförs under den tid som återstår av 2022. I det här fallet ska du göra din ansökan till Trygghetsfonden TSL.

  Hur lång tid kan jag få stöd?

  Du kan få ekonomiskt studiestöd i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden.

  Från och med året du fyller 61 år kan du få stödet i upp till motsvarande 10 veckors studier på heltid.

  Var kan jag läsa mer?

  Du kan ta del av all vår information här på TSL.se.

  Om du vill få informationsuppdateringar från oss kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i sociala medier genom att söka efter ”Trygghetsfonden TSL”.

  Du kan ta del av mycket information om det offentliga omställningsstudiestödet på CSN.se.

  Vart kan jag vända mig med frågor?

  Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.

  Får jag ta del av stödet?

  För att ta del av den nya ekonomiska ersättningen för att studera, omställningsstudiestödet, måste du uppfylla två olika villkor: aktualitetsvillkoret och etableringsvillkoret. Du kan få omställningsstudiestöd tidigast från det år du fyller 27 år och senast det år du fyller 62 år.

  Aktualitetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.

  Etableringsvillkoret innebär att du måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst åtta år inom de senaste 14 åren. För att uppfylla etableringsvillkoret behöver du inte ha omfattats av kollektivavtal där du arbetat.

  Du kan räkna ihop tid från olika anställningar och arbetsgivare för att uppfylla aktualitets- och etableringsvillkoren.

  Läs mer på CSN.se.

  Kan jag få omställningsstudiestöd medan jag jobbar?

  Ja, du kan få omställningsstudiestöd även om du arbetar deltid samtidigt som du studerar. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställningsstudiestöd.

  Däremot kan du bara få omställningsstudiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid, även om studietakten är på heltid (100 procent).

  Jag har varit föräldraledig/sjuk/gjort värnplikt. Vad gäller då?

  För att få ta del av omställningsstudiestödet måste du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna. Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

  Du måste även ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst åtta år inom de senaste 14 åren. I detta kan du räkna in tid du arbetat tidigast från det år du fyllde 19 år, förutsatt att arbetet varit din huvudsyssla under den här tiden. Även annan tid kan jämställas med förvärvsarbete under högst 24 månader. Exempel på sådan tid är föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning.

  I mer detalj gäller det om du fått:

  • föräldrapenning
  • graviditetspenning
  • närståendepenning
  • rehabiliteringspenning
  • sjukpenning
  • smittbärarpenning
  • dagersättning
  • dagpenning till totalförsvarspliktiga

  Räknas tid som egenföretagare för att uppfylla villkoren?

  Ja, det gör den.

  Är man tjänstledig under utbildningen?

  Ja, om du har en anställning, men det går också bra att studera och arbeta på deltid.

  Kan min arbetsgivare säga nej till tjänstledighet?

  Om du vill vara tjänstledig för studier bör du meddela din arbetsgivare i så god tid som möjligt. Din arbetsgivare får skjuta upp din utbildningsstart i som mest sex månader. Din rätt till tjänstledighet för studier framgår av studieledighetslagen.

  Vilka utbildningar kan jag få omställningsstudiestöd för?

  Ett krav är att utbildningen ska bedömas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

  Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel ska också kunna ge rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som en omställningsorganisation betalar för kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

  Du kan bara få omställningsstudiestöd för utbildningar i Sverige. 

  Utbildningar som bör genomföras av din arbetsgivare för att du ska kunna utföra dina nuvarande eller nya arbetsuppgifter ger inte rätt till omställningsstudiestöd.

  Hur långa utbildningar kan jag få stöd för?

  Till och med det år du fyller 39 år kan du få omställningsstudiestöd för en utbildning som är max 80 veckor lång (motsvarar ungefär två år). Den begränsningen upphör från och med året du fyller 40 år. Då kan du få omställningsstudiestöd även om du går en längre utbildning.

  Kan jag få omställningsstudiestöd för att ta vanligt körkort?

  Du kan inte få omställningsstudiestöd för att ta vanligt körkort.

  Hur mycket pengar kan jag få medan jag studerar?

  Du kan läsa om möjligheterna till ekonomiskt stöd under utbildning här.

  Betalar jag skatt?

  Alla bidragsdelar i det ekonomiska stödet du kan få under utbildning är skattepliktiga och pensionsgrundande. Beroende på om CSN eller TSL betalar ut bidrag drar respektive organisation preliminärskatt före utbetalningen till dig.

  När sker utbetalningen?

  Utbetalningen av omställningsstudiestödet börjar när du påbörjar din beviljade utbildning.

  Kan jag bli återbetalningsskyldig?

  Om du avbryter en beviljad utbildning eller om utbildningens omfattning minskar kan du bli återbetalningsskyldig för pengar som utbetalats till dig.

  Vad menas med ett "yttrande" till CSN?

  När du ansöker om offentligt omställningsstudiestöd hos CSN behöver vi på Trygghetsfonden TSL skicka ett yttrande till CSN. Yttrandet är en bedömning om huruvida utbildningen som du sökt stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN ska lägga särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut.

  Om du redan har ansökt om offentligt omställningsstöd hos CSN

  Om du redan har ansökt om offentligt omställningsstudiestöd hos CSN kommer de att skicka din ansökan vidare till oss på TSL. När vi har bekräftat att vi är rätt omställningsorganisation för dig så kommer en av våra vägledare att kontakta dig för vägledningssamtal. Samtalet syftar till att vi ska kunna skapa underlag för yttrandet som krävs av CSN. Om du har frågor om status för din ansökan hos CSN är det bästa att du kontaktar dem direkt.

  För att påskynda processen är det bra om du redan nu ansöker om vägledningssamtalet med oss, här på TSL.se. Då får vi möjlighet att bekräfta att du tillhör TSL och förbereda dina uppgifter så att vi snabbare kan skicka yttrandet till CSN när de ber oss om det.

  Du ansöker här. Ange i din ansökan till oss att du redan har gjort din ansökan hos CSN.