Roller och ansvar

 Här kan du läsa om roller och ansvar hos de olika aktörerna som är inblandade i omställning. Läs mer om processen under "Hur går det till?"

 

Facket

Det är facket som tillsammans med arbetsgivaren väljer vilket omställningsföretag som ska ge omställningsstödet. Facket, arbetsgivaren eller omställningsföretaget kan sedan ansöka om stödet hos TSL.

Facket förhandlar om villkoren för omställningsstödet men det är arbetsgivaren som skriver ett uppdragsavtal med omställningsföretaget  Att ta del av återrapporteringen från omställningsföretaget och att svara på de kvalitetsenkäter som TSL skickar ut per mail, är också uppgifter som ligger på den fackliga representanten. 

 

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren väljer tillsammans med facket vilket omställningsföretag som ska ge stödet och deltar i upphandlingen av stödet. De skriver under uppdragsavtalet med omställningsföretaget och ligger ute med kostnaden för omställningen. Trygghetsfonden TSL ersätter arbetsgivaren för kostnaden inom en vecka. Läs mer om processen under Hur går det till?

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från omställningsföretaget och att de svarar på de kvalitetsenkäter som TSL mailar ut.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

 

Den uppsagde

Den som blivit uppsagd har som ansvar att delta aktivt i omställningsprogrammet. Omställningsföretaget ger stöd och bidrar med råd och tips men de har inga konkreta jobberbjudanden att förmedla.

 

Omställningsföretaget

Omställningsföretaget är ansvarigt för att genomföra omställningsprogram och programmet ska starta snarast möjligt. Omställningsprogrammet ska genomföras på ett professionellt sätt och vara anpassat till den som blivit uppsagd. Omställningsföretaget har också en skyldighet att informera företag, fack och den uppsagde om hur TSL-systemet fungerar. Om arbetsgivaren har svårt att ligga ute med kostnaderna för omställningen så ska omställningsföretaget erbjuda att dela upp fakturorna i fyra delar. Överenskommelser kring fakturering och övriga villkor är bra att få med i det uppdragsavtal som omställningsföretaget och det uppsägande företaget bör teckna, se Begäran om utbetalning och andra dokument

Det är också viktigt att omställningsföretaget återrapporterar till facket och arbetsgivaren vad de har gjort och hur det har gått med omställningen. Men det är viktigt att den återrapportering sker med hänsyn tagen till den uppsagdes integritet.

 

TSL

TSL administrerar och handlägger omställningsprogram för runt 25 000 personer årligen. TSL har inga egna omställare, utan tecknar samarbetsavtal med de omställningsföretag som fack och arbetsgivare vill använda sig av.

TSL följer upp hur det går i de olika omställningsprojekten. Det görs via enkäter som mailas till facket, arbetsgivaren och de uppsagda. Det är viktigt att svara på enkäten för att TSL ska kunna hålla hög kvalitet på omställningsstödet. TSL gör också stickprovskontroller och besök ute i projekten för att kontrollera kvaliteten.